Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.7.2022.KK z dnia 29.12.2022r., że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zakład przetwarzania odpadów styropianowych", zlokalizowanego na działce nr 862/41, przy ul. Powstańców Śląskich 41, w miejscowości Schodnia.

DRO. 6220.7.2022.KK

 

                                                                                                                         Ozimek 29.12.2022r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zmian.) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zakład przetwarzania odpadów styropianowych”, zlokalizowanego na działce nr 862/41, przy ul. Powstańców Śląskich 41, w miejscowości Schodnia.

 

Wnioskodawca: PRINC Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka Princ, ul. Brzeziny 5c, 46 – 040 Ozimek.

Inwestor: PRINC Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka Princ, ul. Brzeziny 5c, 46 – 040 Ozimek.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  • Internet

Obwieszczono: 29.12.2022r.

 do góry