Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.2.2022.PD o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej 15kV relacji Grodziec-Mnichus.

Ozimek, dnia 27 maja 2022 r.

PGK.6733.2.2022.PD

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z wnioskiem złożonym przez Tauron Dystrybucję S.A., niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej 15kV relacji Grodziec-Mnichus, na terenie obejmującym działki nr: 168/32, 18, 156/23, karta mapy 1, obręb Mnichus.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się
z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 maja 2022 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Mnichus tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • PGK/PD/aa

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry