Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 27 października 2021 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Ozimek
do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

 

projektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Konsultacje trwają od 27 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r.
w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz są dostępne       w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (I piętro, pok. 118)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2021 roku na:

-       adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

-       nr faxu 77/46 22 811,

-       adres poczty elektronicznej j.bachlaj@ugim.ozimek.pl

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry