Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 28 września 2023 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Ozimek do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

projektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Konsultacje trwają od 28 września 2023 r. do 12 października 2023 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (I piętro, pok. 100).

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2023 roku na:

  • adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,
  • nr faxu 77/46 22 811,
  • adres poczty elektronicznej e.jendryassek@ugim.ozimek.pl

 

Burmistrz Ozimka

/-/       

Mirosław Wieszołek

 do góry