Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

SPRAWOZDANIE

 

z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

 

Przyjęty uchwałą Nr XXV/231/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października
2020 r. „Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” określił priorytetowe obszary współpracy i wsparcia w 2021 roku, do których należały (zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
z późn. zm.) zadania z zakresu:

Kultury, tradycji i edukacji:

  • promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy),
  • wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych.

Pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

  • pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,
  • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,
  • upowszechnianie krwiodawstwa.

Kultury fizycznej:

  • zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych (miedzy innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),
  • zadania związane z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa poprzez:

- organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,

- organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w gminie Ozimek,

- wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę Ozimek jako ośrodek turystyczny.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 6 października 2020 r.  do 20 października 2020 r.

Ogłoszenia o konsultacjach wraz z formularzem konsultacji oraz projektem programu współpracy zostały umieszczone w dniu 6 października 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta w Ozimku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu (formularz konsultacji oraz projekt programu dostępny był w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, pok. 118). W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wpłynął jeden wniosek, który nie został uwzględniony.

Realizacja ww. zadań opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji i pozwoliła osiągnąć wyznaczone na rok 2021 cele programu współpracy, istotnie wpływając na poprawę współpracy między sektorem pozarządowym a administracją publiczną, włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju gminy Ozimek, a także poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, dzięki możliwości uczestnictwa w szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym i  sportowym.

Współpraca Gminy Ozimek z organizacjami w 2021 roku przyjęła formę wspierania/powierzenia wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie ich realizacji. Podpisano 29 umów na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych.

Ogólna kwota przeznaczona przez Gminę Ozimek na wspieranie zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym w 2021 roku w wyniku otwartych konkursów ofert, wyniosła 205 000,00 zł.

Organizacje pozarządowe wniosły również wkład własny w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to wymierne środki finansowe, z drugiej wkład pozafinansowy w postaci aktywności i zaangażowania członków organizacji oraz wolontariuszy.

Rok 2021 był trudny dla organizacji pozarządowych z uwagi na pandemię koronawirusa, która w marcu tego roku doprowadziła do zastosowania przez rząd wielu obostrzeń, tj. w ilości osób mogących brać udział w wydarzeniach, biegach itp., zamknięcia hoteli, basenów, boisk itd. W związku z tym organizacje zostały zmuszone do weryfikacji zaplanowanych zadań – a w konsekwencji część organizacji zwróciła niewykorzystaną dotację w części lub w całości na rachunek gminy.

 

Zestawienie dotacji na wsparcie/powierzenie realizacji zadań w 2021 roku – załączniki 1,2,3.

Załączniki:
 do góry