Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023

SPRAWOZDANIE

 z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023

Przyjęty uchwałą Nr LIII/484/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2022 r. „Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” określił priorytetowe obszary współpracy i wsparcia w 2023 roku, do których należały (zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm.) zadania z zakresu:

Kultury, tradycji i edukacji:

 • promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy);
 • wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych.

Pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

 • pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek;
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników;
 • upowszechnianie krwiodawstwa.

Kultury fizycznej:

 • zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych (miedzy innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów);
 • zadania związane z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa poprzez:
  • organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym;
  • organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w Gminie Ozimek;
  • wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących Gminę Ozimek jako ośrodek turystyczny.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 19 października 2022 r.  do 2 listopada 2022 r.

Ogłoszenia o konsultacjach wraz z formularzem konsultacji oraz projektem programu współpracy zostały umieszczone w dniu 19 października 2022 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta w Ozimku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (formularz konsultacji oraz projekt programu dostępny był w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, pok. 118). Zgłoszono jedną uwagę do projektu programu.

W dniu 27 marca 2023 r. Rada Miejska w Ozimku przyjęła Uchwałę nr LIX/557/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

W załączniku do Uchwały nr LIII/484/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

 • w § 10 po punkcie 3 dodano punkt 4 w brzmieniu: na zadania określone w art. 19a ustawy - 20 000,00 zł;
 • w § 12 po punkcie 3 dodano punkt 4 w brzmieniu: Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych ujętych w § 10 ust. 4 odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 9 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r.

Ogłoszenia o konsultacjach wraz z formularzem konsultacji oraz projektem zmiany programu współpracy zostały umieszczone w dniu 9 marca 2023 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta w Ozimku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (formularz konsultacji oraz projekt zmiany programu dostępny był w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, pok. 118). Nie zgłoszono uwag do projektu zmiany programu.

Realizacja ww. zadań opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji i pozwoliła osiągnąć wyznaczone na rok 2023 cele programu współpracy, istotnie wpływając na poprawę współpracy między sektorem pozarządowym a administracją publiczną, włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju Gminy Ozimek, a także poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, dzięki możliwości uczestnictwa w szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym i  sportowym.

Współpraca Gminy Ozimek z organizacjami w 2023 roku przyjęła formę wspierania wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie ich realizacji. Podpisano 25 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Ogólna kwota przeznaczona przez Gminę Ozimek na wspieranie zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym w 2023 roku w wyniku otwartych konkursów ofert, wyniosła 239 996,00 zł.

Organizacje pozarządowe wniosły również wkład własny w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to wymierne środki finansowe, z drugiej wkład pozafinansowy w postaci aktywności i zaangażowania członków organizacji oraz wolontariuszy.

Zestawienie dotacji na wsparcie/powierzenie realizacji zadań w 2023 roku:

 • załącznik nr 1 – kultura, tradycja, edukacja;
 • załącznik nr 2 – pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia;
 • załącznik nr 3 – kultura fizyczna;
 • załącznik nr 4 – tryb 19a.
Załączniki:
 do góry