Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.4.2022.PD o zawieszeniu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 1 lipca 2022 r.

PGK.6733.4.2022.PD

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Burmistrz Ozimka informuje, że do tut. organu dnia 24 czerwca 2022 r, wpłynął  wniosek Pana Mateusza Łyczko będącego pełnomocnikiem Tauron Dystrybucja S.A. o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr: 2044/220, 1357/420, 2244/329, 2209/325, 1369/322, 315, 316, 317 karta mapy 1, obręb Schodnia. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zaczęło wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

 

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą wnieść sprzeciw na zawieszenie postępowania w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia. Niewyrażenie sprzeciwu potraktowane będzie jako zgoda na zawieszenie postępowania.

 

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 1 lipca 2022 roku.

 

Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

BIP – Internet

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

 do góry