Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.7/12.2021.KK z dnia 03.06.2022r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina”.

 

 

DRO. 6220.7/12.2021.KK               

                                                               Ozimek 03.06.2022r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały, w tym postanowienie  (uzgodnienie) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Firmy Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, dla przedsięwzięcia  pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina”.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry