Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.1.2022.PD w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciepłowniczej wsi Schodnia.

Ozimek, dnia 04.02.2022 r.

PGK.6722.1.2022.PD

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Ciepłowniczej wsi Schodnia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr XLI/380/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciepłowniczej wsi Schodnia, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 17, 46-040 Ozimek, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl w terminie do dnia 02.03.2022 r. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Ozimka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: www.bip.ozimek.pl w zakładce: Ogłoszenia / Obwieszczenia 2022.

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Załączniki:
 do góry