Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.7/10.2021.KK z dnia 01.03.2022r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina".

Ozimek 01.03.2022r.

DRO.6220.7/10.2021.KK                                        

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamia, że w dniu 27.08.2021r. wpłynął wniosek firmy Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina”.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr DRO. 6220.7/4.2021.KK z dnia 24.09.2021r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 22.02.2022r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 02.03.2022r. do dnia 01.04.2022r. w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Krzyżowa Dolina.

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Krzyżowa Dolina (tablica ogłoszeń wsi Krzyżowa Dolina)
  • Internet
 do góry