Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.5.2022.WM w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Szczedrzyk.

Ozimek, dnia 5 września 2022 r.

PGK.6733.5.2022.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 5 września 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.5.2022.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Szczedrzyk, na terenie obejmującym działkę nr:
- 814 k.m.1 obręb Szczedrzyk.

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

Postanowienie nr SD.62.49.2022.DT  z dnia 01.08.2022 r.

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w odniesieniu do obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody:

na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 września 2022 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Szczedrzyk,
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa
    •  Burmistrz Ozimka

      /-/ Mirosław Wieszołek

 do góry