Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.4.2022.PD o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 1 czerwca 2022 r.

PGK.6733.4.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po rozpatrzeniu wniosku Tauron Dystrybucja S.A.

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV.

 

Inwestor:                    Tauron Dystrybucja S.A.

Wnioskodawca:          Mateusz Łyczko

Lokalizacja:                działki nr: 2044/220, 1357/420, 2244/329, 2209/325, 1369/322, 315, 316, 317 karta mapy 1, obręb Schodnia,

Inwestycja:                 budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry