Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.2.2022.PD w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej 15kV relacji Grodziec-Mnichus.

Ozimek, dnia 8 czerwca 2022 r.

PGK.6733.2.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 8 czerwca 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.2.2022.PD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej 15kV relacji Grodziec-Mnichus, w miejscowości Mnichus, na terenie obejmującym działki nr:

168/32, 18, 156/23, karta mapy 1, obręb Mnichus

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.297.2022 z dnia 12.05.2022 r.

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

Postanowienie nr SD.62.31.2022.DT  z dnia 04.05.2022 r.

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.340.2022.KS z dnia 04.05.2022 r.

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 czerwca 2022 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Mnichus,
  • BIP – Internet
  • PGK/PD/aa

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry