Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.8.2022.PD o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mnichus.

Ozimek, dnia 29 września 2022 r.

PGK.6733.8.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie sieci wodociągowej.

 

Inwestor:                   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Wnioskodawca:          Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Lokalizacja:                - 388, 292/1, 283/1, 308/1, 311/2, karta mapy 3, obręb Mnichus,

                                 - 18, karta mapy 1, obręb Mnichus,

Inwestycja:                 Przebudowa sieci wodociągowej.

                     

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 29 września 2022 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Mnichus,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet

Burmistrza Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry