Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.6.2022.WM w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Szczedrzyk.

Ozimek, dnia 22 listopada 2022 r.

PGK.6733.6.2022.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846)

z a w i a d a m i a m

 że w dniu 22 listopada 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.6.2022.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Szczedrzyk, na terenie obejmującym działki nr: 1007/2, 821, 814, 807/7, 1033 karta mapy 1, obręb Szczedrzyk.

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

Postanowienie nr SD.62.63.2022.DT  z dnia 10.10.2022 r.

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.752.2022.KS z dnia 05.10.2022 r.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 22 listopada 2022 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Szczedrzyk,
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry