Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.7.2022.WM w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie – budowie sieci wodociągowej w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 27 października 2022 r.

PGK.6733.7.2022.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27 października 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.7.2022.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie – budowie sieci wodociągowej, na dz. nr 2377/273, 2376/273, 2375/273, 2374/273, 1110/220 k.m.2 obręb Schodnia.

Projekt decyzji uzgodniony został z:

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu w zakresie melioracji wodnych:

na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

- Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

- Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

postanowienie nr GN.6124.735.2022.KS z dnia 27.09.2022 r.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 października 2022 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

Burmistrza Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry