Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2012 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych.

W Urzędzie Miasta i Gminy Ozimek ww. osoby mogą załatwić sprawy w następujący sposób:

  1. korzystając z pomocy osoby przybranej (każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, wybrana przez osobę uprawioną). Z pomocy tej osoba uprawniona nie może skorzystać jedynie w przypadku, gdy wnioskowane dane są chronione prawnie, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  2. przy pomocy narzędzi elektronicznych:
    - poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl
    - przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
    - przy pomocy faksu: nr (+48) 77 462 28 11
  3. korzystając z pomocy tłumacza języka migowego. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć tę należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie faksu, poczty elektronicznej bądź wypełnienie poniższego formularza:

 

Prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail (proponowana godzina skorzystania z usług tłumacza, temat sprawy ). Jednocześnie informujemy, że wyłącznie otrzymanie naszego potwierdzenia gwarantuje Państwu zapewnienie tłumacza i załatwienie sprawy.

 do góry