Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.6.2022.KK z dnia 22.12.2022r., że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 486/376, 487/375, 488/376, 489/375, 517/376, 518/376 w obrębie Chobie, gmina Ozimek".

DRO. 6220.6.2022.KK

 

                                                                                                               

                                                  Ozimek 22.12.2022r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zmian.) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 486/376, 487/375, 488/376, 489/375, 517/376, 518/376 w obrębie Chobie, gmina Ozimek”.

 

Wnioskodawca: Agnieszka Kufieta, Pełnomocnik firmy Szromek SPV4 Sp. z o.o., ul. Majakowskiego 55, 43 – 180 Orzesze.

Inwestor: Szromek SPV4 Sp. z o.o., ul. Majakowskiego 55, 43 – 180 Orzesze.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Chobie (tablica ogłoszeń wsi Chobie)
  • Internet

Obwieszczono_28.12.2022r.

 do góry