Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.7/14.2021.KK z dnia 24.06.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina".

Ozimek 24.06.2022r.

DRO.6220.7/14.2021.KK                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z wnioskiem Firmy Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Krzyżowa Dolina.

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Krzyżowa Dolina (tablica ogłoszeń wsi Krzyżowa Dolina)
  • Internet

Obwieszczono: 24.06.2022r.

 do góry