Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.1/10.2022.KK z dnia 16.11.2022r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną, przepławką dla ryb, przenoską dla kajaków oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie, pow. Strzelecki oraz miejscowości Krasiejów, gm. Ozimek, pow. Opolski"

Ozimek 16.11.2022r.

DRO.6220.1/10.2022.KK                                        

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 01.06.2022r. wpłynął wniosek Pani Eweliny Bogackiej, Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25 – 650 Kielce, działającej z pełnomocnictwa firmy Ekomas Sp. z o.o., Żdżary 31, 62 – 571 Stare Miasto, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną, przepławką dla ryb, przenoską dla kajaków oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie, pow. Strzelecki oraz miejscowości Krasiejów, gm. Ozimek, pow. Opolski”.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr DRO. 6220.1/4.2022.KK z dnia 18.08.2021r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 08.11.2022r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Burmistrz Kolonowskiego, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 17.11.2022r. do dnia 19.12.2022r. w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Urzędu Gminy Kolonowskie oraz w Sołectwie Krasiejów.

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Kolonowskie
  • Sołtys wsi Krasiejów (tablica ogłoszeń wsi Krasiejów)
  • Internet

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry