Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.8.2022.PD w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci

Ozimek, dnia 10 listopada 2022 r.

PGK.6733.8.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10 listopada 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.8.2022.PD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Mnichus, na terenie obejmującym działki nr: 388, 292/1, 283/1, 308/1 311/2 karta mapy 3, 18 karta mapy 1, obręb Mnichus.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.594.2022 z dnia 20.10.2022 r.

 

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

Postanowienie nr SD.62.69.2022.DT  z dnia 18.10.2022 r.

 

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

Postanowienie nr DOŚ-RG.7634.3.819.2022.JJ z dnia 18.10.2022 r.

 

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.777.2022.KS z dnia 17.10.2022 r.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

Postanowienie nr WPN.612.403.2022.LP  z dnia 26.10.2022 r.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 10 listopada 2022 roku

 

Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Mnichus,

BIP – Internet

PGK/PD/aa

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy

 do góry