Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o zakończeniu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowa sieci wodociągowej DN90 mm o długości ok. 233,70 mb oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej PVC200 mm o długości około 179,05 mb.

Ozimek, dnia 20 grudnia 2021 r.

PGK.6733.1.2021.PD

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 20 grudnia 2021 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.1.2021.PD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej DN90 mm o długości ok. 233,70 mb oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej PVC200 mm około 179,05 mb, w miejscowości Grodziec, na terenieobejmującym działkę nr: 341/10, karta mapy 1, obręb Grodziec.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.811.2021 z dnia 29.11.2021 r.

 

Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.994.2021.KŚ z dnia 19.11.2021 r.

 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 20 grudnia 2021 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          PGK/PD/aa
 do góry