Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.1.2022.PD o ponownym wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 18 lipca 2022 r.

PGK.6733.1.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2022 r. z urzędu zostało wznowione postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:

- 942/281 karta mapy 1, obręb Schodnia,

- 2273/447 karta mapy 2, obręb Schodnia,

- 161, 506/176, 532/250, 712/160, 870/208 karta mapy 4, obręb Schodnia.

W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi w terminie do 65 dni. Informuję, że strona w toku postępowania administracyjnego winna powiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). W razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Informuje się, że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. 223 II piętro.

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 lipca 2022 roku.

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
 do góry