Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.8.2022.PD w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mnichus.

Ozimek, dnia 27 października 2022 r.

PGK.6733.8.2022.PD

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) w związku z wnioskiem złożonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie Sp. z o.o., niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Mnichus, na terenie obejmującym działki nr: 388, 292/1, 283/1, 308/1 311/2 karta mapy 3, 18 karta mapy 1, obręb Mnichus.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 października 2022 roku

- Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji

- BIP – Internet

- PGK/PD/aa

Burmistrza Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry