Załączniki:

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2017.AU z dnia 7.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie węzła sieciowego 15/0,4kV w miejscowość Grodziec na działkach nr: 1265/10, 1265/11, 1265/12, 1265/31, 1265/32, 968, 978, 963, k.m. 1, obręb Grodziec

Ozimek, dnia 7 grudnia 2017 r.

ZMG.6733.01.2017.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 7 grudnia 2017 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.01.2017.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie węzła sieciowego 15/0,4kV w miejscowość Grodziec

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 1265/10, 1265/11, 1265/12, 1265/31, 1265/32, 968, 978, 963, k.m. 1, obręb Grodziec.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Starostą Opolskim, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

GN.6124.560.2017.KŚ z dnia 06.11.2017 r.

 

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

EM-011/5147/883/17 z dnia 07.11.2017 r.

 

Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 7 grudnia 2017 roku

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry