Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.3.2022.WM o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mnichus.

Ozimek, dnia 04.07.2022 r.

PGK.6733.3.2022.WM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Michała Majnusza, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w miejscowości Mnichus, obejmującym działki nr:

- 132/9 karta mapy 2, obręb Mnichus,

- 322/91, 308/1, 311/2, 283/1 karta mapy 3, obręb Mnichus

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się
z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 4 lipca 2022 roku

Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Mnichus tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji

BIP – Internet

PGK/WM/aa

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

 do góry