Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.9.2022.WM w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 19 grudnia 2022 r.

PGK.6733.9.2022.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 grudnia 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.9.2022.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr: 2317/205, 2319/198, 2379/198 k.m.2 obręb Schodnia.

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu: na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin
i wód podziemnych: na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych: Postanowienie nr GN.6124.827.2022.KS z dnia 15.11.2022 r.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 19 grudnia 2022 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa
  •  Z up. Burmistrza Ozimka

    /-/ Andrzej Brzezina

    Zastępca Burmistrza

 do góry