Obwieszczenie Burmistrza Ozimka PGK.6722.2.2022.PD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz stacji uzdatniania wody w Ozimku.

PGK.6722.2.2022.PD

Ozimek, dnia 8 grudnia 2022 r. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz stacji uzdatniania wody w Ozimku.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/393/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz stacji uzdatniania wody w Ozimku,
w dniach od 15 grudnia 2022 r. do 09 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, w godzinach pracy urzędu.

Projekt planu miejscowego dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Ozimek: www.bip.ozimek.pl w zakładce: Obwieszczenia / Obwieszczenia 2022.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ozimek.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Ozimka w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy i Miasta Ozimek,
ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Ozimka. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Menu tematyczne / Ochrona danych osobowych.

Z up. Burmistrza Ozimka

Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz

 do góry