Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.1.2022.PD w sprawie zmiany przebiegu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ozimek, dnia 17 sierpnia 2022 r.

PGK.6733.1.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. do urzędu wpłynęło pismo inwestora w sprawie zmiany przebiegu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:

- 942/281 karta mapy 1, obręb Schodnia,

- 2273/447 karta mapy 2, obręb Schodnia,

- 161, 506/176, 508/175, 511/228, 514/223, 532/250, 663/227, 664/227, 712/160, 788/232, 792/232, 870/208 karta mapy 4, obręb Schodnia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. 

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 sierpnia 2022 roku.

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry