Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.9.2022.PD o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 18.10.2022 r.

PGK.6733.9.2022.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846), po rozpatrzeniu wniosku Tauron Dystrybucja S.A.

 

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV.

 

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. 

Wnioskodawca: Tauron Dystrybucja S.A.

Lokalizacja: 2317/205, 2319/198, 2379/198 k.m.2, obręb Schodnia

Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 października 2022 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,
  • tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet

Burmistrza Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry