Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.4.2022.PD o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 18 sierpnia 2022 r.

PGK.6733.4.2022.PD

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie z art. 123, zgonie z art. 98 § 1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

postanawiam

 

podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr: 2044/220, 1357/420, 2244/329, 2209/325, 1360/327, 1365/323, 1369/322, karta mapy 2, obręb Schodnia wszczęte na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Mateusz Łyczko.

U Z A S A D N I E N I E

Z wnioskiem o ustalenie inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci 0,4kV wystąpiła firma Tauron Dystrybucja S.A. Do wniosku dołączona została mapa zasadnicza w skali 1:1000, na której oznaczono granice działek, obszar objęty wnioskiem oraz obszar oddziaływania inwestycji na środowisko, na której przewidziana była do realizacji wyżej wymieniona inwestycja. Burmistrz Ozimka  obwieszczeniem z dnia 1 czerwca 2022 r. podał do publicznej wiadomości informację w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dnia 14 czerwca 2022 r. wpłynęło pismo strony postępowania ws. wyrażenia sprzeciwu w sprawie lokalizacji inwestycji. Dnia 24 czerwca 2022 r. wpłynęło pismo inwestora ws. zawieszenia postępowania z powodu zmiany lokalizacji inwestycji i dostarczenia nowego projektu zagospodarowania terenu. Dnia 1 lipca 2022 r. Burmistrz Ozimka powiadomił strony postępowania o wpłynięciu wniosku o zawieszenie postępowania, żadna ze stron nie wyraziła sprzeciwu. Postanowieniem z dnia 18 lipca 2022 r. Burmistrz zawiesił postępowanie. Dnia 1 sierpnia 2022 r. pełnomocnik inwestora Pan Mateusz Łyczko zwrócił się z pismem z nowym przebiegiem inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiona jak w sentencji.

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 sierpnia 2022 roku.

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
  • Z up. Burmistrza Ozimka

    /-/ Andrzej Brzezina

    Zastępca Burmistrza

 do góry