Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 179/7, km 4 położona w Ozimku

 BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Działka nr 179/7, km 4 o powierzchni 0,2480 ha położona w Ozimku, stanowiąca własność Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00074868/6. Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

2. Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, nieużytkowaną, z dostępem do drogi publicznej wewnętrznej, posiada średnio korzystny kształt.

3. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – B.MN23.

4. Cena wywoławcza wynosi 369.000,00 zł, a postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Wadium wynosi 20.000,00 zł.

1) wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do dnia 19.01.2022r.

2) za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.

3) wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl

10. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek pod nr tel. 77/4622855.

Załączniki:
 do góry