Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.7.2022.WM o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 12.09.2022 r.

PGK.6733.7.2022.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po rozpatrzeniu wniosku Artura Batora

z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie sieci wodociągowej.

Inwestor:                    Artur Bator

Wnioskodawca:          Artur Bator

Lokalizacja:                - 2377/273, 2376/273, 2375/273, 2374/273, 1110/220 k.m.2, obręb Schodnia

Inwestycja:                 przebudowa sieci wodociągowej

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 12 września 2022 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
    • Burmistrza Ozimka

      /-/ Mirosław Wieszołek

 do góry