Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z dn. 20.10.2022 dla dz. położonych w Antoniowie

Ozimek, 20.10.2022r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Nieruchomość złożona z działek nr 490/8, 278/7, 1050/6, 1051/6 km 1 obręb Antoniów oraz 440/137, 441/137 km 5 obręb Antoniów o łącznej powierzchni 3,4951 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1O/00018267/3 (nieuregulowany stan prawny).

  1. Opis i położenie

Nieruchomość położona w Antoniowie, w części zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, w części niezabudowanej nieużytkowana. Udział Gminy Ozimek w prawie własności wynosi 1/3.

  1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 278/7 i część dz. nr 1050/6), pod tereny rolnicze (dz. nr 490/8, dz. nr 1051/6 i część dz. nr 1050/6).

Dla działek nr 440/137 i 441/137 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dz. nr 440/137 przeznaczona jest pod tereny dolinne, natomiast dz. nr 441/137 pod tereny lasów.

  1. Cena nieruchomości wynosi 433.130,00 zł, przy czym cena sprzedaży 1/3 udziałów w prawie własności Gminy Ozimek wynosi 144.376,67 zł.
  2. Forma zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

  1. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  2. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 20 października 2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek bip.ozimek.pl w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

 

Załączniki:
 do góry