OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022

 

Burmistrz Ozimka

zgodnie z Uchwałą Nr XXII/144/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022.

 

Przedmiotem Konsultacji jest: Projekt Strategii  Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022

Konsultacje prowadzone są  formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 – 2022 na formularzu konsultacyjnym, załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej:

  •          na adres sekretariat@ugim.ozimek.pl
  •          lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46 – 040 Ozimek (lub przesłać na ten adres)   
  1. Konsultacje będą prowadzone w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na gminnej platformie internetowej www.ozimek.pl, www.bip.ozimek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku tj. od dnia 09.05.2016 – 30.05.2016r.


Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem

- danymi kontaktowymi osób zgłaszających uwagi

Uwagi i Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Do ogłoszenia załączono projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Środków Pomocowych, Spraw Społecznych i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy pok. 100 I Piętro lub pod nr tel. 77 46 22 869 

Załączniki:
 do góry