Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.2/5.2022.KK z dnia 20.07.2022r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. Dębska Kuźnia - Schodnia".

Ozimek 20.07.2022r.

DRO.6220.2/5.2022.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. Dębska Kuźnia - Schodnia”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet

 Obwieszczono: 21.07.2022r.

 do góry