Zawiadomienie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG. 6220.5/4.2019.KK z dnia 12.12.2019r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie, 46 - 040 Ozimek, ul. Rzeczna 16, działka nr 1278/92 obręb Antoniów'"

ZRGG. 6220.5/4.2019.KK                                                                             Ozimek 12.12.2019r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmian.) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54, 46 – 040 Antoniów, dla przedsięwzięcia  pn: „Modernizacja i rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie, 46 – 040 Ozimek, ul. Rzeczna 16, działka nr 1278/92 obręb Antoniów”.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. Sołtys wsi Antoniów (tablica ogłoszeń wsi Antoniów)
  3. ZRGG-aa

 Obwieszczono:13.12.2019r.

 

 do góry