Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.1/5.2022.KK z dnia 18.08.2022r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną, przepławką dla ryb, przenoską dla kajaków oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie, pow. Strzelecki oraz miejscowości Krasiejów, gm. Ozimek, pow. Opolski”.

 

 

DRO. 6220.1/5.2022.KK                                                                               

 Ozimek 18.08.2022r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Pani Eweliny Bogackiej, Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25 – 650 Kielce, działającej z pełnomocnictwa firmy Ekomas Sp. z o.o., Żdżary 31, 62 – 571 Stare Miasto

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jazu wraz z małą elektrownią wodną, przepławką dla ryb, przenoską dla kajaków oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie, pow. Strzelecki oraz miejscowości Krasiejów, gm. Ozimek, pow. Opolski”.  

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Urzędu Gminy Kolonowskie, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Krasiejów.

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Kolonowskie
  • Sołtys wsi Krasiejów (tablica ogłoszeń wsi Krasiejów)
  • Internet

Obwieszczenono:22.08.2022r.

 do góry