Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.3.2024.WM z 11.07.2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr 86, 920/141 k.m.4, obręb Schodnia.

                                                        Ozimek, dnia 11 lipca 2024 r.

                                                                                                                                                                                    PGK.6733.3.2024.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

że w dniu 11 lipca 2024 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.3.2024.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:
- 86 karta mapy 4, obręb Schodnia,

- 920/141 karta mapy 4, obręb Schodnia,

 

Projekt decyzji uzgodniony został z: 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr CO.ZPU.521.288.2024.MW z dnia 12 czerwca 2024 r.

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.335.2024.KS z dnia 3 czerwca 2024 r.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

Postanowienie nr NZ.9022.11.93.2024.EK z dnia 3 czerwca 2024 r.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 11 lipca 2024 roku

 Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

BIP – Internet

PGK/WM/aa

                                                                                                                      Burmistrz Ozimka 

                                                                                                                       Mirosław Wieszołek 

 do góry