Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.04.2013.AU z dnia 27.12.2013 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzyżowa Dolina, likwidacji istniejącego rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowa drenażu z rur PCV w śladzie likwidowanego rowu

ZMG.6733.04.2013.AU                                                          Ozimek, dnia 27 grudnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Romualda Maciantowicz, zamieszkały w miejscowości Staniszcze Małe, przy ulicy Księdza Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe, działającego z pełnomocnictwa Gminy Ozimek z siedzibą: Ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek, likwidacji istniejącego rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowie drenażu z rur PCV-U 160/145 w śladzie likwidowanego rowu.


Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr:           346/169, 176, 438/187, 611/187, 452/187, 453/187, 360/188, 361/188, 586/189, 581/190, 996/191, 448/191, 435/192, 436/192, 366/193, 194, 195, 818/196, 816/196, 814/199, 368/199, 200, 201, 506/202, 208, k.m. 1, położonych w miejscowości Krzyżowa Dolina, obręb Krzyżowa Dolina.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 30 grudnia 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Krzyżowa Dolina tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry