Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.2.2022.PD o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej 15kV relacji Grodziec-Mnichus.

 

Ozimek, dnia 14 kwietnia 2022 r.

PGK.6733.2.2022.PD

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po rozpatrzeniu wniosku Tauron Dystrybucja S.A.

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej 15kV relacji Grodziec-Mnichus

 

Inwestor:                    Tauron Dystrybucja S.A.

Wnioskodawca:            Tomasz Hudala

Lokalizacja:                - dz. nr 168/32, 18, 156/23, karta mapy 1, obręb Mnichus

Inwestycja:                 przebudowie linii napowietrznej 15kV relacji Grodziec-Mnichus

                                   

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 kwietnia 2022 roku.

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Mnichus,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry