Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.3.2022.WM o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mnichus.

Ozimek, dnia 24.05.2022 r.

PGK.6733.3.2022.WM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po rozpatrzeniu wniosku Michała Majnusza

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej.

Inwestor:                  Michał Majnusz

Wnioskodawca:          Michał Majnusz

Lokalizacja:                - 132/9 karta mapy 2, obręb Mnichus,

                                 - 322/91, 308/1, 311/2, 283/1 karta mapy 3, obręb Mnichus

Inwestycja:                budowa sieci wodociągowej              

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 24 maja 2022 roku.

 

Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Mnichus,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

BIP – Internet

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry