DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.ozimek.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Telefon: +48 77 46 22 800
Fax: +48 77 46 22 811
E-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
Adres korespondencyjny: ul. księdza Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 

Data publikcji strony internetowej www.ozimek.pl - 01.01 2012

Data ostatniej znaczącej aktualizacji - 01.03.2020 r.

 

Dążymy do tego, by serwisy ozimek.pl oraz bip.ozimek.pl spełniały wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

 

Strona internetowa www.ozimek.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niewielkie niezgodności wynikają z:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest bezpośrednio dostępnych (załączniki)

 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych na stronie internetowej:

 

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącymZadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  • Na stronie zamieszczony jest krótki film instruktażowy dla osób niesłyszących z językiem migowym

Testy:

Listopad 2015 r – audyt przeprowadzony w ramach projektu „Dostosowanie stron www do standardu WCAG 2.0 .

Marzec 2020 r - Ocena za pomocą narzędzia Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.ozimek.pl spełnia wymagania w 100%.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator ds. dostępności: Barbara Durkalec 
e-mail:
sekretarz@ugim.ozimek.pl

Telefon: +48 77 46 22 838, 602 520 041

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: faxem 77 46 22 811, telefonicznie 77 46 22 837,

 

e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku znajduje się przy ul. księdza Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Najbardziej dogodne wejście znajduje się na z tyłu budynku Urzędu od ulicy Romana Dmowskiego: nie ma progu i jest dostęp do windy.

 

/-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

 do góry