Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.6.2022.WM o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowości Szczedrzyk.

Ozimek, dnia 05 września 2022 r.

PGK.6733.6.2022.WM

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

  

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052 z 2022 r. poz. 1301) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po rozpatrzeniu wniosku TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV.

Inwestor:                    Tauron Dystrybucja S.A.

Wnioskodawca:          Paweł Janiczek.

Lokalizacja:                - 1007/2, 821, 814, 807/7, 1033 k.m.1, obręb Szczedrzyk.

Inwestycja:                 budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV.                                  

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 września 2022 roku.

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Szczedrzyk,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
  •  Burmistrz Ozimka

    /-/ Mirosław Wieszołek

 do góry