Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.5.2022.PD o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, na terenie obejmującym działkę nr 814, karta mapy 1, obręb Szczedrzyk.

Ozimek, dnia 19 sierpnia 2022 r.

PGK.6733.5.2022.PD

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Ryszarda Koja, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na terenie obejmującym działkę nr 814, karta mapy 1, obręb Szczedrzyk.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się
z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 19 sierpnia 2022 roku

 

 

 

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • PGK/PD/aa
  •  Z up. Burmistrza Ozimka

    /-/ Andrzej Brzezina

    Zastępca Burmistrza

 do góry