ZMG.6733.01.2011.AU

Ozimek, dnia 22 grudnia 2011 r.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 22 grudnia 2011 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.01.2011.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i nadbudowie stacji transformatorowej oraz pomieszczeń rozdzielni 15kV i nn na przepompowni ZW Turawa w Szczedrzyku. 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 623/5, k.m.1, położonej w miejscowości Szczedrzyk, obręb Szczedrzyk. 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 grudnia 2011 roku.

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Szczedrzyk tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry