Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr PGK.6733.3.2022.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Mnichus

Ozimek, dnia 20.07.2022 r.

PGK.6733.3.2022.WM

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 20 lipca 2022 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.3.2022.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, w miejscowości Mnichus, na terenie obejmującym działki nr:

 

- 132/9 karta mapy 2, obręb Mnichus,

- 322/91, 308/1, 311/2, 283/1 karta mapy 3, obręb Mnichus

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr GL.ZPU.3.522.389.2022 z dnia 21.06.2022 r.

 

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

Postanowienie nr SD.62.44.2022.DT  z dnia 14.06.2022 r.

 

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.456.2022.KS z dnia 13.06.2022 r.

 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu:

na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 20 lipca 2022 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Mnichus,
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa
 do góry