Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.9.2022.WM o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr: 2317/205, 2319/198, 2379/198 k.m.2, obręb Schodnia.

Ozimek, dnia 29.11.2022 r.

PGK.6733.9.2022.WM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185) w związku z wnioskiem złożonym przez przez Pana Mateusza Łyczko, będącego pełnomocnikiem Tauron Dystrybucja SA., niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr: 2317/205, 2319/198, 2379/198 k.m.2, obręb Schodnia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 29 listopada 2022 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa
  •  Z up. Burmistrza Ozimka

    /-/ Andrzej Brzezina

    Zastępca Burmistrza

 do góry