Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.4.2022.PD o postanowieniu ws. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 18 lipca 2022 r.

PGK.6733.4.2022.PD

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 49, art. 123 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2022 r., Pana Mateusza Łyczko będącego pełnomocnikiem Tauron Dystrybucja S.A.

POSTANAWIAM

Zawiesić postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę nowej koncepcji przebiegu inwestycji na czas nie dłuższy niż jeden miesiąc wszczęte na wniosek: Tauron Dystrybucja S.A z dnia 25 maja 2022 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV, na terenie położonym w miejscowości Schodnia, obejmujący działki nr 2044/220, 1357/420, 2244/329, 2209/325, 1369/322, 315, 316, 317 karta mapy 1, obręb Schodnia.

U Z A S A D N I E N I E

Z wnioskiem o ustalenie inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci 0,4kV wystąpiła firma Tauron Dystrybucja S.A. Do wniosku dołączona została mapa zasadnicza w skali 1:1000, na której oznaczono granice działek, obszar objęty wnioskiem oraz obszar oddziaływania inwestycji na środowisko, na której przewidziana była do realizacji wyżej wymieniona inwestycja. Burmistrz Ozimka  obwieszczeniem z dnia 1 czerwca 2022 r. podał do publicznej wiadomości informację w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dnia 14 czerwca 2022 r. wpłynęło pismo strony postępowania ws. wyrażenia sprzeciwu w sprawie lokalizacji inwestycji. Dnia 24 czerwca 2022 r. wpłynęło pismo inwestora ws. zawieszenia postępowania z powodu zmiany lokalizacji inwestycji i dostarczenia nowego projektu zagospodarowania terenu. Dnia 1 lipca 2022 r. Burmistrz Ozimka powiadomił strony postępowania o wpłynięciu wniosku o zawieszenie postępowania, żadna ze stron nie wyraziła sprzeciwu. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiona jak w sentencji.

 

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 lipca 2022 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
 do góry