Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.11/4.2014.KK z dnia 24.11.2014r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 6 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewid. 112/1 obręb Grodziec.

 

ZRG. 6220.11/4.2014.KK                                                                              Ozimek 24.11.2014r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z wnioskiem Pana Piotra Ploch, Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 8, 47 – 113 Kolonowskie

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 6 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewid. 112/1 obręb Grodziec

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry