Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.3.2021.AK. Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku

W dniu 10.03.2021r. dodano unieważnienie postepowania.

W dniu 05.03.2021r. dodano wyjaśnienie treści SWZ

w dniu 05.03.2021r. dodano poprawiony projekt umowy

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap I

 

 

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia zamieszczonego

w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie ezamowienia.gov.pl 

pod nr 2021/BZP 00013039/01 z dnia 04.03.2021r.

Załączniki:
 do góry