Zapytanie ofertowe na zadania polegającego na budowie publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" w gminie Ozimek.

Unieważniono 26.01.2021 r.: Dodano załącznik pn. "unieważnienie"

ZAMAWIAJĄCY

GMINA OZIMEK

Ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

 

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

Publiczny Internet w Gminie Ozimek”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Ozimek 31 grudnia 2020 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA OZIMEK

ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.:

„Publiczny Internet w Gminie Ozimek”

Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.      Wykonanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na trenie Gminy Ozimek we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia pn.: „Koncepcja budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w gminie Ozimek.”.

1.2.      Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32412100-5, 32412110-8, 32344210-1

 

 1. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

 • w sprawach dotyczących procedury: Barbara Durkalec , tel. 77 46 22 837, email: b.durkalec@ugim.ozimek.pl
 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Sławomir Nowak, tel. 77 46 22 831, email: s.nowak@ugim.ozimek.pl

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 90 dni licząc od dnia podpisania umowy.

 

 1. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena - 100%

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

gdzie:

C min = cena brutto oferty najtańszej

Co — cena brutto oferty ocenianej

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie urzędu.

Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2021 r. do godziny 10.00

Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

6.1 Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta cenowa”, zgodny z Załącznikiem 1 do Zaproszenia do składania ofert.

6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenia według wzorów stanowiących Załączniki 1 i 2 do Zaproszenia do składania ofert.

6.4. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.6. Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) oraz adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

GMINA OZIMEK, ks.Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

oraz opisane:

„Publiczny Internet w Gminie Ozimek”

Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

nie otwierać przed dniem 15 stycznia 2021 r do godziny 10.15

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty - zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

 

 1. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, MAILEM LUB DROGĄ POCZTOWĄ.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 2. Koncepcja budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w gminie Ozimek.
 3. Formularz Oferty cenowej
 4. Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniom
 5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
 6. Wzór umowy z wykonawcą
 7. Wymagania dla WIFI

 

 

/-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

Załączniki:
 do góry