Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.06.01.2018.KS na zadanie pn.: Budowa nowych punktów świetlnych

Ogłoszenie nr 642012-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

Gmina Ozimek: Budowa nowych punktów świetlnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46040   Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/19613-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/19613-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy i Miasta ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowych punktów świetlnych
Numer referencyjny: ZP.271.06.01.2018.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Ozimek Schodnia, ul. Polna ? 2 słupy oświetleniowe typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowe ocynkowane, rurowe, stożkowe z podstawą na fundament ? 2 oprawy oświetleniowe przystosowane do montażu nasadowego, ze źródłem światła LED o mocy co najmniej 35W, moduły LED wymienne, maksymalna temperatura barwowa 4000K. Dylaki, ul. Turawska (dz. nr 102 k.m.2) ? 2 słupy oświetleniowe typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowe ocynkowane, rurowe, stożkowe z podstawą na fundament ? 2 oprawy oświetleniowe typu oświetleniowe LED ze źródłem światła LED o mocy 35W, moduły LED wymienne, maksymalna temperatura barwowa 4000K. Dylaki, ul. Turawska (dz. nr 350/113 k.m.3) ? 1 słup oświetleniowy typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowy ocynkowany, rurowy, stożkowy z podstawą na fundament ? 1 oprawa oświetleniowa typu oświetleniowa LED ze źródłem światła LED o mocy co najmniej 35W, moduły LED wymienne, maksymalna temperatura barwowa 4000K Dylaki, ul. Jeziorna ? 4 słupy oświetleniowe typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowe ocynkowane, rurowe, stożkowe z podstawą na fundament ? 4 oprawy oświetleniowe typu oświetleniowe LED ze źródłem światła LED o mocy co najmniej 35W, moduły LED wymienne, maksymalna temperatura barwowa 4000K. Schodnia, ul. Długa (dz. nr 173 k.m.2) ? 1 słup oświetleniowy typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowy ocynkowany, rurowy, stożkowy z podstawą na fundament ? 1 oprawa oświetleniowa typu oświetleniowa LED ze źródłem światła LED o mocy co najmniej 35W, moduły LED wymienne, maksymalna temperatura barwowa 4000K. 2. Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna i przedmiar robót 3. Po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów: a) nadzoru właścicielskiego budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod - kan., gaz, telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu i ochrony środowiska).Po zakończeniu robót uzyskać protokół odbioru prac prowadzonych w rejonie tych urządzeń b) czasowego zajęcia gruntów nienależących do Zamawiającego i kosztów, opłat i odszkodowań z tym związanych poniesienia kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych, c) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogowych, d) zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, e) zorganizowania zaplecza sanitarno - higienicznego na placu budowy. 4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie robót. 5. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót tj,: 1) montaż opraw i słupów, montaż szaf oświetleniowych (praca na wysokości z użyciem sprzętu); 2) układanie kabli; 3) prace łączeniowe związane z podłączeniem urządzeń oświetleniowych do instalacji oświetleniowej oraz do sieci energetycznej; W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie – III część SIWZ. 6. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 8. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 9. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 11. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa. 12. Do Specyfikacji zostały załączone przedmiary robót jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. 13. Załączony przedmiar robót określa jedynie orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie roboty, również nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. 14. Umożliwia się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. W tym celu należy skontaktować się z Panią Heleną Podolską tel. 77 46 22 832 15. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy wynoszącej co najmniej 5 lat na oprawy oświetleniowe i co najmniej 10 lat na słupy licząc od daty odbioru wykonanych robót 16. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej lub STWiOR materiałów i urządzeń, przy których są podane nazwy producenta, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopisuje do nich wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów - należy je traktować jako podane przykładowo i pomocniczo do sporządzania oferty. Jednakże proponowane i kalkulowane przez Wykonawców w ofercie urządzenia i materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w projekcie. 17. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 18. Rozwiązania równoważne: a) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ b) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji projektowej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji projektowej, których dotyczy. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie takich dokumentów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. c) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. d) Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych. 19. Roboty będące przedmiotem zmówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów własnych wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 20. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych.

Załączniki:
 do góry